ગુજરાતમાંથી વધુ 42 ટ્રેન દોડાવાઈ – 42 હજાર કામદારો વતન પહોંચ્યા