50 લાખ પ્રવાસીઓએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની લીધી મુલાકાત