સુરતમાં 502 કરોડના પ્રકલ્પોનું CMના હસ્તે લોકાર્પણ