દેશના કુલ મૂડીરોકાણના 57 ટકા રોકાણ એકલા ગુજરાતમાં આવ્યું