મેડિકલ, ઇજનેરી સહિત 65 હજાર વિદ્યાર્થીઓને MYSY રૂ. 298 કરોડની સ્કોલરશીપ મળી