ધર્મસિંહ દેસાઈ યુનિવર્સિટીના 700 કર્મીએ એક દિનનો પગાર રાહત ફંડમાં આપ્યો