ઉત્તર ગુજરાતમાં 74 તળાવો અને ચેકડેમ ધરોઈ બંધના પાણીથી ભરાશે