વડોદરામાં 751 યુગલોએ લગ્ન કર્યા : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આશીર્વાદ આપ્યા