સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં 8 જિલ્લામાં 9000 બાળકો સહિત 94000 ખસેડાયા