ગાંધીનગર હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડમાં 1200 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ ઉભી કરાશે