રાજ્યભરની સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં COVID મોકડ્રિલ યોજાઈ