55 દિવસ બાદ સવારથી વિવિધ વિસ્તારમાં ધંધા – રોજગાર શરૂ થયા