ગુજરાતનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ એ જ એજન્ડા: મુખ્યમંત્રીશ્રી