વાઈબ્રન્ટ સમિટ પૂર્વે રૂ.14,003 કરોડના રોકાણ માટે સમજૂતી