ઓલિમ્પિકના હોસ્ટ, ગ્લોબલ સ્પોર્ટ્સ હબ બનવા માટે અમદાવાદ શહેર સજ્જ