તમામ સરકારી કર્મીઓને વયના બાધ વિના રસી અપાશે: રૂપાણી