31 ખાનગી હોસ્પિટલોમાં તમામ દર્દીઓને મફત સારવાર અપાશે