અન્ન બ્રહ્મ યોજના આજથી શરૂ – રેશનિંગની દુકાનો પરથી વિતરણ