કોરોના નાથવા માટે 5 જિલ્લામાં 5 IAS ઓફિસરોને જવાબદારી સોંપાઈ