બાળસેવા યોજના અંતર્ગત સાબરકાંઠા, પાટણના નિરાધાર બાળકોને સહાય અપાઈ