મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના હેઠળ જિલ્લાના 6 નિરાધાર બાળકને સહાય