બેટ દ્વારકા, પિરોટન, શિયાળ બેટ ટાપુને પ્રવાસન હોટસ્પોટ તરીકે વિકસાવાશે