બેસ્ટ પરફોર્મર: નલ સે જલ યોજના અંતર્ગત સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત મોખરે છે