મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં સહકાર અને સેવાના 100 દિવસની ઉજવણી