ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં ગુજરાત ગૌરવ દિવસની ઉજવણી