ચેટીચંડ એ માત્ર તહેવાર નથી પણ સિંધી સમુદાયના સંઘર્ષ અને જિંદાદિલીની ઉજવણી છે – મુખ્યમંત્રી