મહેસાણાના શંકુઝ કેમ્પસ ખાતે મુખ્યમંત્રીએ આપી હાજરી