પૂર્ણા નદી પર ટાઈડલ રેગ્યુલેટર પ્રોજેક્ટનું મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું