મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વિધાનસભામાં ઈ-વિધાન માટે તાલીમ લીધી