અમદાવાદ-સુરતમાં 214 કરોડના ખર્ચે નાગરિક સુવિધાના કામો થશે