મુખ્યમંત્રીએ વિજયાદશમીના પ્રસંગે શાસ્ત્ર પૂજન કર્યુ