મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે કેમ્પ હનુમાનની આરતી કરી શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો