રાજકોટમાં મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ