મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વર્લ્ડ ટેક્સટાઇલ કોન્ફરન્સની શરૂઆત કરી