મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત તથા દહેગામ તાલુકા પંચાયતના નવા ભવનો ભૂમિ પૂજન કર્યું