5 ટ્રિલિયનની અર્થવ્યવસ્થા હાંસલ કરવા માટે ICAI ની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે: CM