ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટના ડીજીટાઇઝડ ગ્રંથોનું વિમોચન