ગૌશાળા, પાંજરાપોળને સ્વાવલંબન માટે સહાયના ચેક અર્પણ સમારોહમાં CMની જાહેરાત