વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં 9 દેશની પાર્ટનર કન્ટ્રી માટે સંમતિ: 10558નું રજીસ્ટ્રેશન