ગુજરાતના 29 જિલ્લામાં માત્ર 4 દિવસમાં 100 પથારીની કોરોના હોસ્પિટલો ઉભી કરી દેવાશે