આજથી કોરોના નિયંત્રણોમાં રાહત: બગીચા ખુલશે, કાંકરિયા લેકફ્રન્ટમાં સવારે વોક કરી શકાશે