માણસાના વિકાસ કાર્યોથી લોકોના જીવનધોરણમાં પરિવર્તન આવ્યું છે – અમિત શાહ