પાટણ અને મોડાસામાં જિલ્લા કક્ષાના મોડેલ ફાયર સ્ટેશન બનશે