મુખ્યમંત્રી દ્વારા નાગરિકોને દિપાવલી અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છાઓ