સીએમ રૂપાણીના હસ્તે વડોદરામાં 4 ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું ઈ-લોકાર્પણ