રાજ્યના ન્યાયતંત્રની માળખાગત સુવિધાઓમાં નવા પ્રોજેક્ટના ઈ-લોકાર્પણ