ભુજમાં ઇલેક્ટ્રિક કૉમર્શિઅલ વ્હિકલ પ્રોડકશન પ્લાન્ટ