લોકડાઉન છતાં 29 લાખ શ્રમિકોને રોજગારી – 10,703 કામ પુરા થયા