નિકાસલક્ષી ઉદ્યોગો 25 મીથી શરૂ કરી શકાશે: CM રૂપાણીનો નિર્ણય