કન્યા કેળવણી માટે, મુખ્યમંત્રીને મળેલ ભેટની જાહેર હરાજી થશે